Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complimenten en klachten

Vragen

DC VerzuimDiagnostiek beantwoordt graag al uw vragen. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u mogelijk al een antwoord op uw vraag. Natuurlijk kunt u onze cliëntencoördinator ook bellen 088 0062850 of mailen: info@verzuimdiagnostiek.nl.

 

Complimenten, ideeën en opmerkingen

We stellen het erg op prijs wanneer u uw ervaringen over onze zorg en dienstverlening met ons deelt. Wilt u een compliment geven, een idee of een opmerking plaatsen? Na uw bezoek nodigen we u per e-mail uit een tevredenheidsenquête in te vullen.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan ons centrum zo goed mogelijk te laten verlopen. Bent u niet (helemaal) tevreden dan horen wij dit graag. Hieronder leest u hoe u een klacht indient en hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, bij wie u de klacht kunt neerleggen en wat u daarvan kunt verwachten. Meer informatie over de klachtenbehandeling binnen DC VerzuimDiagnostiek en DC Klinieken vindt u in ons Klachtenreglement

Wat doe ik met mijn klacht die gaat over bejegening, of die medisch inhoudelijk is?

Neemt u hiervoor contact op met onze cliëntencoördinator: 088 0062850 / info@verzuimdiagnostiek.nl.

Vertel waarom u niet tevreden bent. Breng voor u zelf in kaart wat het belangrijkste onderdeel van uw klacht is (gaat uw klacht bijvoorbeeld over het onderzoek zelf, over de bejegening of over de gang van zaken in het algemeen). Door deze voorbereiding kunt u duidelijk vertellen waar u niet tevreden over bent.

Geef aan degene over wie u een klacht hebt ook de mogelijkheid tot uitleg, of om zich te verontschuldigen. Vaak kan hierdoor tegemoet worden gekomen aan uw onvrede.

Als deze eerste stap onvoldoende tegemoet komt aan uw klacht, dan is de volgende mogelijkheid:

DC VerzuimDiagnostiek en DC Klinieken hebben samen een klachtenfunctionaris, een intermediair tussen cliënt en diegene over wie de klacht gaat.

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven en toelichten of per mail naar de klachtenfunctionaris versturen. U kunt met de klachtenfunctionaris bespreken wat er volgens u moet gebeuren om tegemoet te komen aan uw klacht.

De klachtenfunctionaris zal naar u toe reageren of zij van mening is dat wat u wilt ook haalbaar of reëel is.

Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris uw klacht met degene over wie u een klacht hebt. De klachtenfunctionaris gaat na welke mogelijkheden er zijn om aan uw klacht tegemoet te komen en koppelt dit aan u terug.

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur: Tel. 0800 – 0100 999 / E-mail: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl

Wilt u een brief sturen, dan kan dat naar:

DC Klinieken

T.a.v. Klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 1008

2250 VB Voorschoten

(postzegel niet nodig)

Als ondanks de bemiddeling door de klachtenfunctionaris aan uw klacht volgens u onvoldoende is tegemoet gekomen, dan kunt u de klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie DC Klinieken. De klachtencommissie werkt volgens een reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden zorgvuldig zijn vastgelegd. Een klacht bij de klachtencommissie moet schriftelijk worden ingediend. De klacht vermeldt naam, adres en telefoonnummer van de klager. Verder wordt een duidelijke omschrijving gegeven van de klacht, met vermelding van de naam van degene tegen wie de klacht is gericht.

Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, vindt er een vooronderzoek plaats waarbij degene die het betreft schriftelijk om een reactie wordt gevraagd. Met ‘ontvankelijk’ wordt bedoeld dat de klachtencommissie van oordeel is dat deze bij haar ingediende klacht bij de juiste instantie is ingediend en in aanmerking komt voor behandeling. Daarna vindt er tijdens een hoorzitting een mondelinge behandeling van de klacht plaats. Voor deze hoorzitting worden beide partijen uitgenodigd en krijgen beide partijen de gelegenheid tot het geven van een reactie. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. De klachtencommissie zal een schriftelijk oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en kan aanbevelingen doen aan DC Klinieken.

De klachtencommissie geeft geen oordeel over klachten die betrekking hebben op het eindresultaat van de behandeling en de civielrechtelijke aansprakelijkheid, zal zelf geen schadevergoeding toekennen en zal ook geen uitspraken of aanbevelingen doen die op enigerlei wijze betrekking hebben op een schadevergoeding. U kunt tegelijkertijd een klacht laten behandelen door de klachtencommissie en door een externe instantie.

De klachtencommissie bestaat uit:
  • Voorzitter: Dhr. P. van Dongen, voormalig directeur Regionaal Patiënten en Consumenten Platform ZHN
  • Leden: Mw. F. Rosier – de Nes, juriste; Dhr. T.J. Tang, MDL-arts
  • Adviseur: klachtenfunctionaris DC Klinieken
Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie, dan kan u uw klachtbrief sturen naar:

DC Klinieken

T.a.v. Secretaris klachtencommissie

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

De klachtenfunctionaris is tevens de secretaris klachtencommissie. Als secretaris ontvangt hij of zij uw klachten en legt deze ter behandeling voor aan de klachtencommissie.

 

Externe instanties voor klachten

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. Het Adviespunt Zorgbelang/ afdeling Informatie en Klachtenopvang (www.zorgbelang-nederland.nl) biedt informatie en advies. Dit bureau behandelt geen klachten maar geeft alleen advies. Zorgbelang is een zorgvragersorganisatie. Telefoonnummer: 0900 243 70 70 (0.10 eurocent per minuut).

U kunt zich ook wenden tot het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de website van www.rijksoverheid.nl en via telefoonnummer 1400.

 

Privacy

DC VerzuimDiagnostiek zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw onderzoek. Bekijk ons privacybeleid voor cliënten.

Bekijk ons privacybeleid omtrent website en cookies.

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder