webinars en nascholingen voor bedrijfsarts en verzekeringsarts
Nascholing orthopedie & psychiatrie
maart 30, 2023

Op donderdag 28 september organiseren wij in Den Bosch een nascholing met orthopeed Prof. dr. T. Gosens en psychiater dr. W.B. Groen. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Deelname is gratis.

Aanmelden: stuur een e-mail met uw voorletters / naam / e-mail en eventueel big naar: jvanson@medilibra.nl

Datum: donderdag 28 september 2023

Tijd: Aanvang 18.00 uur met soep en broodjesbuffet. Start nascholing: 18.30. Einde: 20.45 uur

Locatie: Fletcher Hotel, Den Bosch

Accreditatie: 2 punten zijn aangevraagd bij AbSg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Thema’s & sprekers :
• Kwaliteit van leven in de orthopedie: Bewogen Zorg | Prof. dr. T. Gosens, orthopeed

• Psychiatrisch onderzoek, DSM-5 en classificatie in de praktijk van (juridische) rapportages – | Dr. W.B. Groen, psychiater

Het programma:

18.00 – 18.25 Aanvang met broodjes buffet
18.30 – 19.30 Presentatie door Prof. dr. T. Gosens & vragen uit gehoor
19.15 – 19.45 pauze
19.45 – 20.45 Presentatie dr. W.B. Groen, psychiater & vragen uit gehoor

 

Presentatie 1: Kwaliteit van leven in de orthopedie: Bewogen Zorg | Prof. dr. T. Gosens, orthopeed

De orthopedie en de psychologie lijken twee tegengestelde werelden. De scheiding tussen geestelijke gezondheid en psychologische aspecten en lichamelijke gezondheid en functionele aspecten is zeer hardnekkig in de geneeskunde, uiteraard ook in de orthopedie. Toch is deze scheiding niet zo scherp als vaak wordt gedacht.

 

Leerdoel

Kennis van de wisselwerking tussen lichamelijke symptomen en psychologische factoren en mechanismen voor de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met een verminderde mobiliteit.

 

Achtergrond info

De presentatie omvat grotendeels de thematiek die aan bod komt tijdens zijn oratie op 30 juni.

Bewegen is niet alleen een belangrijke determinant van de gezondheid, maar ook van de kwaliteit van het leven, stelt Taco Gosens. Het belang van bewegen dient onderwezen te worden aan de studenten psychologie aan Tilburg University. De hele maatschappij dient in beweging te komen en zich bewust te zijn van het feit dat vrij kunnen bewegen een groot goed is. Niet vrij kunnen bewegen leidt tot verlies van gezondheid en verlies van kwaliteit van leven. Ook binnen de opleiding tot orthopedisch chirurg zou er meer aandacht moeten komen voor de impact van het hebben van een beweegprobleem op de kwaliteit van leven. En daarbij ook voor de impact die de geestelijke gezondheid heeft op het ervaren van een beweegprobleem, dan wel het oplossen daarvan. Door oog te hebben voor de psychologie van de mens achter de klacht kan de behandeling namelijk meer passend worden bij de patiënt en zullen resultaten beter worden.

 

Over de spreker

Sinds 1 november 2021 is Taco Gosens als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University bij het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences. Met studenten psychologie en geneeskunde en promovendi onderzoekt hij hoe psychologische factoren de kwaliteit van leven in de medische setting beïnvloeden en hoe die kwaliteit van leven kan worden verbeterd.
Taco Gosens is als orthopeed verbonden aan het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ook verricht hij expertises voor DC VerzuimDiagnostiek en Expertise Centrum MediLibra.

 

Presentatie 2: Psychiatrisch onderzoek, DSM-5 en classificatie in de praktijk van juridische rapportages | psychiater dr. W.B. Groen

De gestage opmars van de DSM heeft in de laatste decennia van de afgelopen eeuw gezorgd voor een revolutie in de psychiatrie. Van interpretatie van dromen en associaties in het psychoanalytische model naar classificatie van objectiveerbare symptomen in het huidige model. De validiteit en met name de betrouwbaarheid (interpsychiater herhaalbaarneid) van psychiatrische diagnostiek zijn sinds de uitgebreide adoptie van de DSM-III en diens opvolgers sterk gestegen. Met name wanneer patiënt en psychiater hetzelfde doel hebben (er achter komen wat er aan de hand is, patiënt beter maken), is de betrouwbaarheid van de diagnostiek groot. Zeker bij de majeure psychiatrie, zoals psychoses, bipolaire beelden, dwangstoornissen etc. is de diagnostiek snel helder. Maar wat de doen bij beelden die een duidelijke externe oorzaak veronderstellen, zoals PTSS? Zeker in een context waarbij er ook sprake kan zijn van extern gewin wanneer de klachten aanblijven in plaats van overgaan. Hoe beoordeelt de psychiater de aanwezigheid of afwezigheid van psychiatrische stoornissen in de context van juridische rapportages?

Aan de hand van enkele casus lopen we gezamenlijk de implicaties van de theoretische achtergrond langs voor de klinische praktijk.

 

Leerdoelen

– de deelnemer heeft kennis van het huidige psychiatrisch model met DSM-5 classificatie en structuurdiagnose
– de deelnemer kan beargumenteren aan welke voorwaarden een psychiatrische rapportage moet voldoen
– de deelnemer heeft handvatten voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van verklaringen van patiënten in de context van mogelijk extern gewin
– de deelnemer heeft kennis van het Baysiaanse model in het klinisch redeneren
– de deelnemer heeft kennis van de verschillen tussen psychiatrie, ziekmakende psychosociale factoren, aggravatie en malingering

 

Over de spreker

Dr. W.B. (Wouter) Groen is kinder- en jeugdpsychiater, zorglijn LVB bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in Oosterbeek. Groen is senior onderzoeker bij Radboudumc en Donders Centre for Cognitive Neuroscience in Nijmegen. Wouter Groen is tevens verbonden aan Expertise Centrum MediLibra.